POLITYKA ANTYKORUPCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM

Skuteczne zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. (Grupa KGHM), jej zrównoważonego rozwoju i wartości. Przekłada się bezpośrednio na wizerunek naszej organizacji jako stabilnego i odpowiedzialnego pracodawcy oraz partnera biznesowego prowadzącego swoją działalność w sposób transparentny z poszanowaniem uniwersalnych norm etyki i uczciwości w biznesie, które zostały zdefiniowane w Kodeksie Etyki Grupy KGHM.

Mając na uwadze powyższe, w całej Grupie KGHM przyjęliśmy i bezwzględnie przestrzegamy zasady „zero tolerancji dla korupcji”, przy równoległym zachowaniu zgodności z mającymi zastosowanie wobec naszej organizacji regulacjami prawnymi oraz dobrowolnymi zobowiązaniami dotyczącymi zwalczania korupcji. Naszym priorytetem w zakresie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest eliminacja czynników zwiększających ryzyko wystąpienia korupcji w ramach prowadzonej przez nas działalności biznesowej. Powyższe jest wyrazem podejścia opartego na zasadzie „przede wszystkim zapobiegać”. Najwyższe kierownictwo Grupy KGHM deklaruje pełne zaangażowanie w działania związane z utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi zgodnego z wymaganiami normy PN-ISO 37001. Wszyscy pracownicy i współpracownicy podmiotów z Grupy KGHM, jak również partnerzy, dostawcy i klienci, zobowiązani są do przestrzegania niniejszej Polityki, w tym do rzetelnego i uczciwego działania, zgodnego z poniższymi zasadami:

  • Zabronione jest branie udziału w jakichkolwiek zachowaniach mających znamiona korupcji, polegających na oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, akceptowaniu, żądaniu lub ubieganiu się o nienależne korzyści, finansowe lub niefinansowe, w szczególności w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
  • Zabronione jest stosowanie jakichkolwiek działań odwetowych wobec osób, które odmówiły wręczenia bądź przyjęcia nienależnych korzyści. Dotyczy to również przypadków, które mogą spowodować utratę możliwości biznesowych podmiotów wchodzących w skład Grupy KGHM.
  • Każda osoba biorąca udział w zdarzeniu noszącym znamiona korupcji lub będąca jego świadkiem lub posiadająca informacje na temat takiego zdarzenia, zobowiązana jest do niezwłocznego dokonania jego zgłoszenia. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia osobom zawiadamiającym o rzeczywistych lub podejrzewanych zdarzeniach korupcyjnych dedykowanych, poufnych kanałów komunikacji oraz ochrony przed działaniami odwetowymi.


W odniesieniu do winnych naruszenia niniejszej Polityki oraz regulacji antykorupcyjnych uruchamiane są postępowania dyscyplinarne. W sytuacji ujawnienia naruszenia przepisów prawa, dokonujemy zgłoszenia i współpracujemy przy dochodzeniu z odpowiednimi organami państwowymi. Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do powołania osób pełniących funkcję zapewniania zgodności antykorupcyjnej, nadania im odpowiednich uprawnień przy jednoczesnym zachowaniu ich całkowitej niezależności i bezstronności.

Niniejsza Polityka, przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. została zakomunikowana i jest ogólnie dostępna dla pracowników, kontrahentów, osób pracujących na rzecz lub w imieniu naszej organizacji.

Wraz z Zarządem deklaruję wspieranie działań wynikających z niniejszej Polityki oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do realizacji określonych w niej celów i działań.


Pobierz pliki:
POLITYKA ANTYKORUPCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ KGHM
KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera